Het Project

De doelstelling van het project is om het beheer van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning in Suriname (ASGM) te verbeteren en de toepassing van milieuverantwoorde[1] mijnbouwtechnologieën te bevorderen om de negatieve effecten op de biodiversiteit, bossen, water en lokale gemeenschappen te verminderen, en tegelijkertijd ook de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. De strategie om dit doel te bereiken is het creëren van een gunstig klimaat op institutioneel niveau, dat ter plaatse effectief acties zal ondersteunen om het beheer van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinningssector te verbeteren. Het project zal milieuverantwoorde mijnbouwtechnologieën, praktijken en methoden via een leren-door-doen aanpak uitdragen. Door de sociale en milieueffecten van het project op de lokale gemeenschappen te monitoren, zullen nieuwe kennis en veldgegevens op nationaal niveau worden gedeeld en ook met buurlanden die soortgelijke problemen ondervinden.

 

[1] Milieuverantwoorde methoden / werkwijzen houden rekening met en beperken potentiële effecten op het milieu.

Project Strategie

De strategie van het project is gebaseerd op de vier volgende pijlers (zie ook diagram Veranderingstheorie):

1

Een faciliterende omgeving creëren

het project zal eerst systemische interventies ondersteunen gericht op het ontwikkelen / updaten van voorschriften, beleid en richtlijnen voor een efficiënter beheer en toezicht op ASM-activiteiten. Dit zal worden gecombineerd met capaciteitsopbouw op institutioneel niveau om een beter beheer van negatieve milieueffecten van goudwinning mogelijk te maken. Het project zal inspanningen ondersteunen om duurzame financieringsmogelijkheden te vergroten om de negatieve sociale en milieueffecten van goudwinning aan te pakken, en voor mijnwerkers om milieuverantwoorde mijnbouwmethoden toe te passen. Het project zal ook het mandaat ondersteunen van bepaalde belangrijke instellingen voor beter milieubeheer, zoals de Environmental Planning and Information Office.

3

Multi-stakeholder betrokkenheid:

als een derde pijler zal het project de betrokkenheid van alle desbetreffende stakeholders ondersteunen door middel van haar werkzaamheden ter ondersteuning van beleidsversterking en institutionele capaciteitsopbouw. Het project zal multi-stakeholder lokale adviescommissies (LAC) voor Mijnbouwopleidings- en Uitbreidingscentra (Mining Training and Extension Centers) oprichten, die overheidsinstellingen, sociale en maatschappelijke organisaties, gemeenschaps- en dorpsgroepen en ASGM-groepen en -verenigingen zullen samenbrengen. De MTEC's en hun LAC's zullen dienen als een platform voor dialoog tussen verschillende stakeholders, zodat iedereen hun zorgen kan uiten en gezamenlijk oplossingen kan vinden.

2

Implementeren van oplossingen in het veld door een “leren-door-doen” aanpak op demonstratielocaties en gericht op de hele mijnbouwlevenscyclus.

Ter plaatse zullen door het project demonstraties worden uitgevoerd door de oprichting van Mijnbouwopleidings- en Uitbreidingscentra (Mining Training and Extension Centers - MTEC's). Lerend van ervaringen uit het verleden in Suriname, is de oprichting van deze MTEC's een centrale strategie die in dit project wordt gepland. Deze zouden worden beheerd door niet-gouvernementele organisaties op proeflocaties. De MTEC's zouden fungeren als one-stop centra waar mijnwerkers toegang hebben tot een reeks diensten die als incentives zullen fungeren, zoals bijvoorbeeld: toegang tot on-demand training en technisch advies over milieuverantwoorde mijnbouwtechnieken, de mogelijkheid om reserveonderdelen te kopen of te huren en onderhoudsdiensten voor ERM-apparatuur tegen gereduceerde prijzen, en verbeterde toegang tot sociale diensten (gezondheidszorg, onderwijs, beroepsopleiding niet gericht op mijnbouw)[1]. Het project zal zich richten op het aantonen van milieuverantwoorde technologieën die van toepassing zijn op de hele mijnbouwlevenscyclus, inclusief verbeterde exploratie, ontginning en buitenbedrijfstelling om de effecten op habitat, biodiversiteit en bossen te verminderen. Het project zal geen ondersteuning bieden voor het tot stand brengen van nieuwe mijnen waarvoor ontbossing nodig is, daarom zullen demonstratieactiviteiten voornamelijk plaatsvinden op alluviale locaties waar sprake is van herontginning, zoals gebruikelijk in Suriname.

 

[1] Deze sociale en economische stimuleringsdiensten zullen door de projectpartners via cofinanciering op de MTEC's worden geleverd.

4

Identificatie van adequate en duurzame incentives

Dit project is gebaseerd op de vooronderstelling dat, bij gebrek aan een grondige herziening van de Surinaamse economie en wettelijke kaders, het niet haalbaar zal zijn om te voorkomen dat kleinschalige mijnwerkers hun hoofdactiviteit uitoefenen. Het project richt zich daarom op de toepassing van milieuverantwoorde mijnbouwmethoden, maar wil ook geschikte incentives identificeren voor de bredere toepassing en opschaling van deze methoden. Het project zal ook op pilotniveau werken om naast mijnbouw, ten minste één andere bestaansoptie, zoals duurzame landbouw, aan te dragen. Hoewel deze activiteiten onvoldoende zullen zijn om de mijnbouw te vervangen en daarom geen “alternatieve middelen van bestaan” zullen vormen, gezien dit project alleen niet kan pretenderen dat het de mijnbouw op economisch gebied vervangt, zouden ze desalniettemin opties bieden voor economische diversificatie, verwerving van vaardigheden en verhoogde inkomsten, en mogelijk de urgentie van nieuwe mijnbouwactiviteiten verminderen.

Project strategie

De strategie van het project is gebaseerd op de vier volgende pijlers (zie ook diagram Veranderingstheorie):

1

Een faciliterende omgeving creëren

het project zal eerst systemische interventies ondersteunen gericht op het ontwikkelen / updaten van voorschriften, beleid en richtlijnen voor een efficiënter beheer en toezicht op ASM-activiteiten. Dit zal worden gecombineerd met capaciteitsopbouw op institutioneel niveau om een beter beheer van negatieve milieueffecten van goudwinning mogelijk te maken. Het project zal inspanningen ondersteunen om duurzame financieringsmogelijkheden te vergroten om de negatieve sociale en milieueffecten van goudwinning aan te pakken, en voor mijnwerkers om milieuverantwoorde mijnbouwmethoden toe te passen. Het project zal ook het mandaat ondersteunen van bepaalde belangrijke instellingen voor beter milieubeheer, zoals de Environmental Planning and Information Office.

2

Implementeren van oplossingen in het veld door een “leren-door-doen” aanpak op demonstratielocaties en gericht op de hele mijnbouwlevenscyclus.

Ter plaatse zullen door het project demonstraties worden uitgevoerd door de oprichting van Mijnbouwopleidings- en Uitbreidingscentra (Mining Training and Extension Centers - MTEC's). Lerend van ervaringen uit het verleden in Suriname, is de oprichting van deze MTEC's een centrale strategie die in dit project wordt gepland. Deze zouden worden beheerd door niet-gouvernementele organisaties op proeflocaties. De MTEC's zouden fungeren als one-stop centra waar mijnwerkers toegang hebben tot een reeks diensten die als incentives zullen fungeren, zoals bijvoorbeeld: toegang tot on-demand training en technisch advies over milieuverantwoorde mijnbouwtechnieken, de mogelijkheid om reserveonderdelen te kopen of te huren en onderhoudsdiensten voor ERM-apparatuur tegen gereduceerde prijzen, en verbeterde toegang tot sociale diensten (gezondheidszorg, onderwijs, beroepsopleiding niet gericht op mijnbouw)[1]. Het project zal zich richten op het aantonen van milieuverantwoorde technologieën die van toepassing zijn op de hele mijnbouwlevenscyclus, inclusief verbeterde exploratie, ontginning en buitenbedrijfstelling om de effecten op habitat, biodiversiteit en bossen te verminderen. Het project zal geen ondersteuning bieden voor het tot stand brengen van nieuwe mijnen waarvoor ontbossing nodig is, daarom zullen demonstratieactiviteiten voornamelijk plaatsvinden op alluviale locaties waar sprake is van herontginning, zoals gebruikelijk in Suriname.

 

[1] Deze sociale en economische stimuleringsdiensten zullen door de projectpartners via cofinanciering op de MTEC's worden geleverd.

3

Multi-stakeholder betrokkenheid:

als een derde pijler zal het project de betrokkenheid van alle desbetreffende stakeholders ondersteunen door middel van haar werkzaamheden ter ondersteuning van beleidsversterking en institutionele capaciteitsopbouw. Het project zal multi-stakeholder lokale adviescommissies (LAC) voor Mijnbouwopleidings- en Uitbreidingscentra (Mining Training and Extension Centers) oprichten, die overheidsinstellingen, sociale en maatschappelijke organisaties, gemeenschaps- en dorpsgroepen en ASGM-groepen en -verenigingen zullen samenbrengen. De MTEC's en hun LAC's zullen dienen als een platform voor dialoog tussen verschillende stakeholders, zodat iedereen hun zorgen kan uiten en gezamenlijk oplossingen kan vinden.

4

Identificatie van adequate en duurzame incentives

Dit project is gebaseerd op de vooronderstelling dat, bij gebrek aan een grondige herziening van de Surinaamse economie en wettelijke kaders, het niet haalbaar zal zijn om te voorkomen dat kleinschalige mijnwerkers hun hoofdactiviteit uitoefenen. Het project richt zich daarom op de toepassing van milieuverantwoorde mijnbouwmethoden, maar wil ook geschikte incentives identificeren voor de bredere toepassing en opschaling van deze methoden. Het project zal ook op pilotniveau werken om naast mijnbouw, ten minste één andere bestaansoptie, zoals duurzame landbouw, aan te dragen. Hoewel deze activiteiten onvoldoende zullen zijn om de mijnbouw te vervangen en daarom geen “alternatieve middelen van bestaan” zullen vormen, gezien dit project alleen niet kan pretenderen dat het de mijnbouw op economisch gebied vervangt, zouden ze desalniettemin opties bieden voor economische diversificatie, verwerving van vaardigheden en verhoogde inkomsten, en mogelijk de urgentie van nieuwe mijnbouwactiviteiten verminderen.

Verwachte resultaten

Dit project stelt voor om de belemmeringen weg te nemen voor de succesvolle toepassing van milieuverantwoorde goudwinningstechnieken in ambachtelijke kleinschalige mijnbouw, om bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit, het tegengaan van klimaatverandering en de vermindering van de landdegradatie.

Dit project zal worden uitgevoerd via vier onderling samenhangende Resultaten:

  • Resultaat 1: institutionele capaciteit, interinstitutionele coördinatie en beschikbaarheid van financiering voor verbeterd ASGM-beheer zijn toegenomen.
  • Resultaat 2: beleids- en planningskader voor het beheer van de milieueffecten van ASGM-mijnbouw zijn versterkt.
  • Resultaat 3: toepassing van milieuverantwoorde ambachtelijke kleinschalige goudwinningsmethoden is toegenomen
  • Resultaat 4: beschikbaarheid en overdracht van kennis over milieuverantwoorde ASGM op nationaal en regionaal niveau zijn toegenomen.
"Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM)" - EMSAGS Project
Our Partners