Wie we zijn

De Uitvoerende Partners voor dit project zijn het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). De Uitvoerende Partners zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer van dit project, inclusief de monitoring en evaluatie van projectinterventies, het bereiken van projectresultaten en voor het effectief gebruik van UNDP-middelen. De Senior Supplier is UNDP en de Senior Beneficiary is het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).  

Het Project Bestuur (PB)

Het Project Bestuur (PB) wordt voorgezeten door het Ministerie van NH/ NIMOS. Het volledige PB moet minstens een keer per jaar bijeenkomen.

Het PB zal verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen bij consensus, managementbeslissingen wanneer advies vereist is door de Project Manager, inclusief aanbevelingen voor goedkeuring van de UNDP / Implementerende Partner van jaarlijkse werkplannen, aanbestedings- en projectplannen en herzieningen.

De rol van het PB als geheel zal zijn om ervoor te zorgen dat de benodigde middelen worden vastgelegd voor het projectdoel, om te bemiddelen bij eventuele conflicten binnen het project, en om middels onderhandelingen tot een oplossing te komen voor eventuele problemen met externe instanties.

Op basis van het goedgekeurde Jaarlijkse Werkplan (AWP) kan het PB ook de kwartaalplannen overwegen en goedkeuren (indien van toepassing) en ook eventuele essentiële afwijkingen van de oorspronkelijke plannen goedkeuren. De verantwoordelijkheden van het PB zijn:

 • Toezicht houden op en goedkeuren van de jaarlijkse werkplannen
 • Toezicht houden op en goedkeuren van vereisten voor short term experts
 • Toezicht houden op projectactiviteiten door de voortgang te monitoren en jaarverslagen goed te keuren
 • Strategisch advies verstrekken aan de implementerende instellingen om ervoor te zorgen dat het project zijn doelstellingen bereikt en om te zorgen voor de integratie van projectactiviteiten met nationale en subnationale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid
 • Zorgen voor coördinatie tussen agentschappen en sectoroverschrijdende verspreiding van strategische bevindingen
 • Zorgen voor volledige deelname van stakeholders aan projectactiviteiten
 • Ondersteunen bij het organiseren van projectbeoordelingen en het contracteren van adviesbureaus onder technische assistentie
 • Begeleiden van de Project Manager
 • Richtlijnen geven met betrekking tot de technische haalbaarheid van het project. 

 

Het lidmaatschap van het PB zal individuen of groepen omvatten die de belangen van de betrokken partijen vertegenwoordigen, die financiering verstrekken voor specifieke projecten voor het delen van kosten en / of technische expertise voor het project.

Project Management Unit (PMU)

De PMU is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en management. De PMU is met name verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van alle activiteiten en het aangaan van technische werkrelaties met projecten, programma's en activiteiten in de doelgebieden en sectoren.

Taken van de PMU zijn onder meer

 • Opstellen van jaar- en kwartaalwerkplannen;
 • Opstellen financiële - en voortgangsrapportage;
 • TOR voorbereiden voor alle activiteiten, inputs en diensten;
 • Toezicht houden op de identificatie, selectie en begeleiding van alle dienstverleners;
 • Technische ondersteuning bieden bij de implementatie van klimaatbestendige inkomstengenererende activiteiten en specifieke adaptatiemaatregelen op gemeenschapsniveau. Dit omvat regelmatige bezoeken aan projectlocaties om alle lokale activiteiten te observeren en te adviseren;
 • Technische ondersteuning en directe input leveren voor alle capaciteitsontwikkelingsactiviteiten op lokaal, gemeenschaps en regionaal niveau. Dit omvat het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma's;
 • Voorbereiden van beleidsdocumenten, aanbevelingen, waar nodig;
 • Zorgdragen voor afstemming met alle gerelateerde projecten in de sector en aanverwante sectoren;
 • Regelen en zorgen voor een vlotte uitvoering van alle PB-vergaderingen;
 • Zorgen dat de PB-leden tussen de PB-vergaderingen op de hoogte worden gehouden van alle belangrijke ontwikkelingen en rapportages op regelmatige basis zoals gespecificeerd door de PB (let op: dit moet minimaal twee keer per jaar plaatsvinden anders dan de geplande PB-vergaderingen);
 • Werken aan technische samenwerkingsverbanden;
 • Toezicht houden op het leren van lessen en het verspreiden van lessen;
 • Training geven in lijn met werkplannen en budget;
 • Uitvoeren van het M&E plan;
 • Toezicht houden op communicatie: website, nieuwsbrieven, folders, etc.;
 • Zorgen voor correcte financiële administratie en dat financiële procedures voor NIM worden gevolgd;
 • Faciliteert en werkt te allen tijde mee aan auditprocessen zoals vereist.

 

"Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM)" - EMSAGS Project
Our Partners