Project Strategie

Mijnbouwopleidings- en Uitbreidingscentra (MTEC's) voor de verspreiding en monitoring van milieuverantwoorde ASGM-methoden zijn aanwezig en incentives voor de bredere toepassing ervan zijn geïdentificeerd en getest.

Het project zal de basis vormen voor de verspreiding van milieuverantwoorde ASGM-methoden door het ontwerpen van een innovatief systeem van “mijnbouwuitbreiding”, dat zal worden getest op de demonstratielocaties van het project. Het doel van dit uitbreidingssysteem is om de technische kennis van mijnwerkers over de beste werkwijzen te vergroten, de bewustmaking over de negatieve milieu- en gezondheidseffecten van huidige mijnbouwmethoden te vergroten en hen te helpen bij de overstap naar ERM-methoden. In tegenstelling tot eerdere ervaringen van de Mijnbouw Dienstencentra (Mining Service Centers- MSC’s), die gericht waren op het controleren van illegale mijnbouwactiviteiten (een bestraffende aanpak), zal dit project een aanpak volgen die meer gericht is op de behoeften van de mijnwerkers en hun gemeenschappen, om de toepassing van ERM-methoden te stimuleren.

 

Om dit te doen, zal dit project de oprichting ondersteunen van Mijnbouwopleidings- en Uitbreidingscentra (MTEC's) die zullen fungeren als alles-in-één centra voor training, technische ondersteuning en het geven van sociale incentives om de toepassing van ERM-methoden te ondersteunen. Door het geven van incentives te koppelen aan MTEC, zullen de centra mijnwerkers en hun gezinnen naar zich toe trekken en zal het ook bijdragen tot een grotere inzet. Om vertrouwenskwesties aan te pakken, wordt momenteel verwacht dat elke MTEC een NGO zal worden die verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van het centrum en voor het verlenen van technische diensten aan mijnwerkers (zie Afbeelding 5).

Om ervoor te zorgen dat de lessen die uit dit model worden geleerd als informatie dienen voor beleidsvorming en de basis vormen voor toekomstige replicatie, ontvangt elke MTEC begeleiding van een Lokale Adviescommissie (LAC), die zal bestaan uit NIMOS, het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD)[1], de Commissie Ordening Goudsector (OGS), het kantoor van de Districtscommissaris, gezondheids- en milieumedewerkers, de omliggende gemeenschappen of dorpsorganisaties, vertegenwoordigers van vrouwen en inheemse volkeren, evenals actoren uit de particuliere sector in het gebied.

 

[1] De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ondergaat momenteel een upgrade naar een volledig autonoom agentschap, dat Mijnbouw Instituut (MINAS) wordt genoemd. Het proces zal naar verwachting in 2018 zijn afgerond, waarna MINAS GMD in alle projectactiviteiten zal vervangen. Deze activiteit krijgt ondersteuning van verschillende partners, waaronder SEMIF.

MTEC's zullen als volgt technische diensten verlenen aan ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers: (i) ondersteuning voor de identificatie van de beste beschikbare milieuverantwoorde technologieën die specifiek zijn voor elke locatie, volgens de geologische en milieuomstandigheden; (ii) training van trainers die wordt gegeven aan “hoofd mijnwerkers”, houders van uitrusting en concessiehouders over milieuverantwoorde goudwinningstechnieken; (iii) demonstratie van milieuverantwoorde goudwinningstechnieken en voortdurend technisch advies aan mijnwerkers (op de MTEC-locatie en in de omliggende gebieden); en (iv) het opzetten van een reparatie- en onderhoudswinkel voor milieuverantwoorde mijnbouwtechnologieën en aanverwante apparatuur.

Aangezien veel mijnwerkers in het gebied illegaal opereren, zullen de MTEC's een deel van de training richten op de grotere concessiehouders waarbij het zal gaan over de milieuverantwoorde methoden en standaarden die zij bij hun concessies moeten naleven. Door deze training wordt gehoopt dat sommige middelgrote goudwinners, concessiehouders en goudwinningsbedrijven extra locaties zullen bieden voor demonstratie van ER-goudwinningsmethoden. Grassalco, een middelgroot goudwinningsbedrijf, heeft bijvoorbeeld een mijnbouwoperatie opgezet in een gebied waar eerder werd gedolven door kleinschalige goudwinners. Vanwege de over het algemeen inefficiënte methoden die worden gebruikt door kleinschalige goudwinners, is het bedrijf nog steeds in staat om voldoende goud te winnen voor een winstgevende exploitatie. Het bedrijf is ook van plan grondherstel uit te voeren. Over het algemeen is het belangrijk om middelgrote goudwinners en mijnbouwvergunninghouders te overtuigen van meer milieuvriendelijke goudwinningstechnieken, vanwege het feit dat ze vaak de mijnbouwvergunningen bezitten voor gebieden waar ze kleinschalige goudwinning laten plaatsvinden.

De beherende NGO van elke MTEC zal verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de organisatiestructuur, het inzetten van de menselijke en technische middelen, voor het geven van trainingen en demonstraties op de MTEC locatie en in de omliggende mijnbouwlocaties, en voor het formaliseren en operationaliseren van de incentiveregelingen voor mijnwerkers, in samenwerking met andere stakeholders. (Voor meer informatie over MTEC's, zie Bijlage P: MTEC-activiteiten en -model). De MTEC zal worden opgezet op een centrale en toegankelijke locatie, met enige training op locatie, en sommige op een rondtrekkende manier waarbij demonstratieteams met de apparatuur van de ene mijnbouwlocatie naar de andere gaan.

Hoofd mijnwerkers en hun teams die zullen profiteren van de ondersteuning van het project, zullen worden geselecteerd door de MTEC. Deelnemende ASGM-verenigingen of -groepen zullen op elke locatie worden geregistreerd met behulp van een ID-kaartsysteem. Mijnwerkers op wie de projectactiviteiten zich richten, zullen wettelijk erkende exploitanten moeten zijn en zelf georganiseerd zijn in een vereniging of groep. De MTEC zal mijnwerkers ondersteunen die nog niet in groepen zijn verenigd om mijnbouwverenigingen op te richten. Ondersteuning van MTEC’s bij het oprichten van verenigingen zal het organiseren en financieren van vergaderingen en het verlenen van juridische en administratieve ondersteuning omvatten.

Het reparatie- en onderhoudscentrum van de MTEC zal toegang verlenen tot mijnbouwapparatuur, reserveonderdelen en technische assistentie voor milieuverantwoorde mijnbouwtechnologieën. Als onderdeel van het MTEC-mandaat zullen mijnwerkers ook training krijgen over reparatie en onderhoud gericht op de ERM-methoden en bijbehorende apparatuur. Als mijnwerkers eenmaal zijn getraind in het onderhouden en repareren van apparatuur, zullen ze vrijwilligerswerk kunnen doen in de winkel om andere mijnwerkers te helpen bij het onderhouden van hun apparatuur, in ruil waarvoor zullen ze toegang krijgen tot de gereedschappen om hun eigen apparatuur te repareren en kortingen kunnen krijgen bij het kopen van reserveonderdelen. Opbrengsten uit de verkoop van reserveonderdelen zullen opnieuw worden geïnvesteerd in de opleiding van mijnwerkers.

Om ervoor te zorgen dat mijnwerkers de beschikbare kennis bij de MTEC volledig zullen benutten, zullen bovendien incentives voor henzelf, hun families en de bredere gemeenschap worden geïdentificeerd en zal een uitgebreid incentiveplan worden opgezet met institutionele partners. MTEC zal bijvoorbeeld steun verlenen aan mijnwerkersverenigingen, advies geven over conflictoplossing, inclusief advies over grondclaims, activiteiten voor aanwakkeren van het gezondheidsbewustzijn, evenals toegang tot sociale programma's van andere partners, zoals NGO's, gezondheidsinstellingen, de particuliere sector of de overheid. Hiertoe kunnen behoren: gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen, inclusief vaccinaties en eerstelijnszorg, maternale en gezinsplanningsdiensten, voedingsadvies of onderwijs op afstand, beroepsopleiding (in het bijzonder voor vrouwen en jongeren) en alfabetiseringsprogramma's

De MTEC's zullen ook een gendergevoelige aanpak stimuleren, zodat zowel vrouwen als mannen betrokken zijn bij alle activiteiten die het centrum voorstelt. Bovendien zullen MTEC's afwijken van de gebruikelijke benadering van training door voortdurend trainingsmodules aan te bieden, en door training op een rondtrekkende manier te geven, in plaats van te eisen dat mijnwerkers hun locaties verlaten en inkomsten mislopen terwijl ze profiteren van capaciteitsopbouw. Raadpleeg Output 3 voor meer informatie over hoe trainingen zullen worden gegeven aan mijnwerkers, en Bijlage P geeft een beschrijving van het MTEC-model.

Daarnaast zullen de MTEC's helpen bij het opzetten van korte en lange termijn gemeenschapsgebaseerde monitoringsactiviteiten om een bewijsbasis te creëren voor de ecologische, economische, financiële en sociale (bijv. gezondheid) voordelen van de verspreide methoden. Het project zal voortbouwen op de resultaten van het lopende Parkwachters-project van ACT, waarbij dorpelingen worden getraind om gemeenschapsgebaseerde monitoringsactiviteiten uit te voeren in de buurt van projectdemonstratielocaties, samen met de drie MTEC's.

De specifieke activiteiten in het kader van deze output omvatten:

  • Opzetten en operationaliseren van Mijnbouwopleidings- en Uitbreidingscentra (MTEC’s) in de buurt van elk van de drie demonstratielocaties in samenwerking met GMD, OGS, NH en NIMOS, onder meer door demonstratieapparatuur te kopen en opstellen.
  • Identificeren van de beste beschikbare technologieën voor elke demonstratielocatie, op basis van de geologische omstandigheden, overleg met de lokale gemeenschap, kosteneffectiviteit en andere criteria.
  • Ontwerpen van een incentiveregeling voor stagiaires die ERM-methoden toepassen.
  • Ondersteunen van groepen in mijnbouwgemeenschappen bij de oprichting van een mijnbouwvereniging op demonstratielocaties, inclusief het organiseren en financieren van vergaderingen, het bieden van juridische en administratieve ondersteuning.
  • Uitvoeren van gemeenschapsgebaseerde monitoringsactiviteiten om de bewijsbasis op te bouwen voor de ecologische, economische en sociale (bijv. gezondheid) voordelen van de geteste ERM-methoden op de demonstratielocaties.
"Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM)" - EMSAGS Project
Our Partners