Onze stakeholders en partners

Het algemene doel van de betrokkenheid van stakeholder bij het EMSAGS-project is te zorgen voor een aanvaardbare[1] en effectieve[2] inclusie van groepen die een belang of recht hebben op de plaats waar mijnbouw plaatsvindt en degenen die gebruik maken van het bos en die positief of negatief zullen worden beïnvloed door de mijnbouwactiviteiten.

Het EMSAGS project will ervoor zorgen dat:

 • Door stakeholder engagement speciale aandacht wordt besteedt aan stakeholders die betrokken zijn in de mijnbouwsector
 • Stakeholder engagement bijdraagt aan capaciteitsversterking ter vergroting van het deelname niveau van stakeholder met name de kwetsbare groepen
 • Verandering in stakeholder engagement bijgehouden wordt door effectieve monitoring en tijdelijke evaluatie van de engagement activitieten, die worden uitgevoerd tijdens het project

Stakeholderbetrokkenheid

Het project zal afhankelijk zijn van de deelname van een breed spectrum van stakeholders uit de overheid, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en lokale gemeenschappen.

Het project zal werken via het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en NIMOS, in coördinatie met andere gouvernementele en niet-gouvernementele partners. Partnerschappen zullen worden gesloten met nationale en internationale NGO's om de beoogde resultaten te bereiken. De volledige lijst van stakeholders en projectdeelnemers is opgenomen in Tabel 1.

 

[1] Aanvaardbare inclusive: stakeholders/ belanghebbenden eens zijn met het process en methode van stakeholder engagement.

[2] Effectieve inclusie: stakeholders begrijpen het EMSAGS project en milieuverantwoorde mijnbouwmethoden en instaat zijn specifieke en belangrijke input te geven en ook op tijd met betrekking tot hun rol in het project

 

Stakeholders betrokken bij het project, inclusief partners

Tabel 1.

Partners en deelnemers

 

Mandaat, belangen en verantwoordelijkheid met betrekking tot dit project

Rol gedurende projectimplementatie

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in het bijzonder de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD)

Ontwikkelt, implementeert en controleert natuurlijke hulpbronnen en mijnbouwbeleid en regelgeving; Verstrekt mijnbouwconcessies en -vergunningen voor grootschalige en kleinschalige mijnbouw.

Implementerende partner samen met NIMOS / Senior begunstigde. Medevoorzitter van het Project Bestuur. Verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer van dit project, inclusief de monitoring en evaluatie van projectinterventies, het bereiken van projectresultaten en voor het effectieve gebruik van projectmiddelen; Leiden van het Stakeholdersplatform; Overdragen van middelen en uitvoerend mandaat aan aangewezen Verantwoordelijke Partijen voor een effectieve uitvoering van projectoutputs. Betrokken bij Resultaten 1-2-3-4.

Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS)

Formuleert en handhaaft nationale milieuwet- en regelgeving; coördineert en monitort de naleving

Implementerende partner samen met NH/Senior begunstigde. Medevoorzitter van het Project Bestuur/ lid van de Lokale Adviescommissie (LAC). Betrokken bij resultaten 1-2-3-4. Doorlopend advies geven over milieu- en ontwikkelingsaangelegenheden; activiteiten voor milieumonitoring uitvoeren via de Environmental Planning and Information Office. De EPIO zal deelnemen aan de participatieve monitoring van milieuomstandigheden onder output 3.1; uitvoeren van een biodiversiteitsonderzoek in gebieden rond demonstratielocaties in Brokopondo ten Noorden van het Meer in het kader van output 1.3; deelnemen aan het updaten van het Gonini-portaal met betrekking tot het in kaart brengen van mijnbouwgebieden (output 1.3) en het in kaart brengen van bos- en boskoolstof met SBB (output 1.3)

Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)

SBB is de Nationale Bosbeheerautoriteit voor het bereiken van duurzaam rationeel gebruik van Surinaamse bossen door een efficiënte professionele organisatie die in voortdurend overleg is met de relevante stakeholders. Het is een uitvoerend orgaan van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

De SBB zal baat hebben bij training onder Resultaat 1 en zal ook deelnemen aan monitoringsinspanningen, samen met EPIO, onder Resultaat 1, inclusief de inspanningen om het Gonini-platform te updaten met ASGM-gerelateerde informatie. SBB zal ook een deelnemer zijn van het Stakeholder-platform van het project.

Milieukantoor in het Kabinet van de President

Leidt de nationale coördinatie voor milieukwesties in Suriname

Zal het project ondersteunen door de versterking van de randvoorwaarden te ondersteunen, zoals doorgaan met de lopende wettelijke hervormingen van het Mijnbouwwetboek en institutionele hervormingen (bijv. oprichting van MINAS), ratificatie van internationale milieuverdragen, bijv. Minamata. Draagt bij aan de ontwikkeling en handhaving van wet- en regelgeving onder Resultaten 1 en 2, evenals de ontwikkeling van financieringsmechanismen

Interministeriële Adviescommissie voor de mijnbouw (IMAC)

IMAC bestaat uit directeuren van 17 ministeries en is een orgaan dat is opgericht voor rapportage en gezamenlijke besluitvorming over milieuprojecten en -kwesties.

Het project zal samenwerken met de Interministeriële Adviescommissie voor de mijnbouw (IMAC) om te helpen bij het definiëren van een beter mechanisme voor systematische coördinatie van milieu- en mijnbouwkwesties, waardoor belangrijke deelnemende ministeries in staat zijn om mijnbouwgerelateerde beslissingen te nemen die naar behoren rekening houden met milieuproblemen, en voorkomen dat contraproductief beleid wordt aangenomen. IMAC zal ook profiteren van training op hoog niveau over de milieueffecten van ASGM (output 1.1, en zal deelnemen aan de TSA-oefeningen in het kader van output 2.3.

Commissie Ordening Goudsector (OGS)

Reguleert de mijnbouwsector door kleinschalige mijnwerkers en ASM-exploitanten te registreren, het overheidsgezag opnieuw vast te stellen en ASM-locaties te controleren

Deelnemen aan de Lokale Adviescommissie voor de MTEC's en aan het monitoren van de implementatie van ERM-methoden door geregistreerde mijnwerkers. Registreren van mijnwerkers voor het project; de OGS zal ook een sleutelrol vervullen in output 1.1 en 1.3, die betrekking hebben op het versterken van institutionele, wettelijke en regelgevende capaciteit en handhavingscapaciteit. Hulpmiddelen zoals het in kaart brengen van grond (output 1.3) van de TSA (output 2.3) zullen worden gebruikt voor hun lopende handhavingswerkzaamheden. OGS zal ook worden gevraagd om te helpen bij het ontwerpen van financieringsinstrumenten voor lange termijn rehabilitatie, en om deel te nemen aan discussies met goudkopers in het kader van Output 3.5, bedoeld om de vraag naar ER-goud te vergroten.

Ministerie van Volksgezondheid

Ministerie van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid en de uitvoering ervan in Suriname. Het werk van het Ministerie wordt voornamelijk gerealiseerd door de uitvoerende agentschappen. Daarnaast houdt het ministerie toezicht op en voert inspectie uit bij uitvoerende agentschappen.

Het Ministerie van Volksgezondheid zal deelnemen aan het inzetten van de ondersteunende incentiveregelingen van de MTEC's. Het Ministerie van Volksgezondheid zal cofinanciering verstrekken ten behoeve van Resultaat 3 van het project ter ondersteuning van de Medische Zending (MZ), die belangrijke medische diensten zal verlenen via de MTEC's.

 

 

 

 

 

 

Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling beheert de tien districten van Suriname en houdt toezicht op, bewaakt en begeleidt de districten van Suriname en coördineert ontwikkelingsactiviteiten en bestuur in deze gebieden. Verder heeft het Ministerie de opdracht om de middelen van  bestaan en de levensomstandigheden van de inheemse en tribale bevolking (Indigenous and Tribal People - ITP) en gemeenschappen in de districten en met name het binnenland te ontwikkelen en te verbeteren. Dit middels beleidsontwikkeling, bevordering en verbetering van de burgerparticipatie in de besluitvormingsprocessen op verschillende lokale niveaus van resorts en districten; onderhouden van relaties met de hoogwaardigheidsbekleders van de centrale overheid en ITP.

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling zal deelnemen aan het project door middel van ontwikkeling van bestaansmiddelen van Duurzame Bosbijproducten (Non -Timber Forest Products (NTFP) en tuinbouwproductiesystemen, stakeholderbetrokkenheid en participatie van ITP binnen besluitvormingsstructuren op lokaal niveau van het project en projectuitvoering vergemakkelijken.

Partners en deelnemers

 

Mandaat, belangen en verantwoordelijkheid met betrekking tot dit project

Rol gedurende projectimplementatie

University of Applied Science and Technology (UNASAT) Mijnbouw School

 

UNASAT zal profiteren van training en ondersteuning voor de ontwikkeling van curricula met betrekking tot milieuverantwoorde mijnbouwmethoden in het kader van Output 1.1. UNASAT zal ook profiteren van ervaringen van de MTEC's met betrekking tot mijnbouwuitbreiding en zal voorzien in personeel en expertise voor het uitvoeren van mijnbouwuitbreidingsdiensten. Studenten van de Mijnbouwschool kunnen worden uitgenodigd om stage te lopen bij het project

Anton de Kom Universiteit van Suriname, Afdelingen van Milieu, Geologie, Herbarium en Nationale Zoölogische Verzameling

 

ADEKUS zal deelnemen aan de activiteiten van output 3.5, via het Herbarium voor de monitoring van biodiversiteit en bossen, evenals aan de biodiversiteitsbeoordeling. ADEKUS zal ook worden vertegenwoordigd op het Stakeholder Platform van het project om voortdurende technische begeleiding te bieden.

Tulane Universiteit (in consortium met ADEKUS)

 

Zal een bijdrage leveren ten aanzien van alle algemene gegevens die zijn verzameld en geanalyseerd over het gebruik van kwik in Suriname, inclusief die met betrekking tot de gebieden rond projectlocaties, samenwerken aan monitoring van de biodiversiteit en aan bewustmaking van het publiek en gezondheidseducatie met betrekking tot het gebruik van kwik. Tulane Universiteit zal ook bijdragen aan de inspanningen om een RMSAP te ontwikkelen door bijdragen gericht op kwikwinning op locaties van uitloogresiduen en bijdragen aan regionale kennisuitwisseling. Tulane Universiteit is een medefinancieringspartner voor dit project.

Partners en deelnemers

Mandaat, belangen en verantwoordelijkheid met betrekking tot dit project

Rol gedurende projectimplementatie

Lokale overheden van Brokopondo en Sipaliwini: Districtscommissaris (DC), Gezondheids- en Milieu Functionarissen

Vertegenwoordigen van de nationale overheid; Verantwoordelijk voor het besturen, formuleren en implementeren van alle beleidsmaatregelen op lokaal niveau, verantwoordelijk voor handhaving en uitvoering van overheidsprogramma's

Zal deelnemen aan de Lokale Adviescommissie en advies geven over het realiseren van projectactiviteiten. Deelnemen aan activiteiten van Output 3.3 met betrekking tot de identificatie en implementatie van alternatieve activiteiten inzake bestaansmiddelen, aan gemeenschapsgerichte monitoringsactiviteiten (output 3.1) en aan alle projecten voor monitoring en supervisie van projecten.

Partners en deelnemers

Mandaat, belangen en verantwoordelijkheid met betrekking tot dit project

Rol gedurende projectimplementatie

Medische Zending

Het doel van de stichting is het bevorderen en veiligstellen van fysiek, mentaal en sociaal welzijn van de bevolking in het binnenland van Suriname volgens de principes van de basisgezondheidszorg.

De MZ zal de MTEC gebruiken om belangrijke sociale en gezondheidsdiensten te leveren aan mijnwerkers en mijnbouwgemeenschappen, inclusief informatie over seksuele en reproductieve rechten; toegang tot medische basisvoorzieningen voor vrouwen en kinderen, gezinsplanning; medicatie, spoedeisende zorg, vaccinatie; ondersteuning aan sekswerkers; test- en laboratoriumfaciliteiten voor HIV / AIDS, Zika, malaria; bewustmakings-campagnes over schoon drinkwater en hygiëne en over de effecten van kwik en andere chemicaliën op de gezondheid.

Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF)

Implementeert bewustmakings- en onderwijsactiviteiten met betrekking tot sociaaleconomische en milieukwesties in mijnbouwgebieden.

SEMIF zal deelnemen aan het Stakeholder Platform en zal ook deelnemen aan discussies met betrekking tot de ontwikkeling van financieringsinstrumenten onder Output 1.2.

Artisanal Gold Council (AGC)

De AGC is een in Canada gevestigde NGO die rechtstreeks samenwerkt met ambachtelijke en kleinschalige goudwinningsgemeenschappen en lokale experts om geïntegreerde en praktische oplossingen te ontwikkelen. Ze zorgen voor bewustwording, training, opleiding en capaciteitsopbouw met een focus op verbeterde werkwijzen, bestuur, bestaansmiddelen, gezondheid, milieu, gendergelijkheid, markttoegang en ontwikkeling.

Verwacht wordt dat AGC ten minste één van de MTEC-locaties als een Verantwoordelijke Partij zal beheren (in afwachting van bevestiging). AGC zal verantwoordelijk voor het voorzien in mijnbouwuitbreiding op basis van milieuverantwoorde methoden, evenals voor het ontwerp en de operationalisering van de MTEC inclusief de incentiveregeling, samen met andere partners. Als zodanig zal AGC ook deelnemen aan projectstructuren (Stakeholder Platform en Lokale Adviescommissie) en aan alle activiteiten met betrekking tot kennisuitwisseling in het kader van Resultaten 3 en 4.

Alliantie voor Verantwoorde Mijnbouw (ARM)

De ARM is een internationale NGO met als missie “de ASM-sector te transformeren in een sociaal en ecologisch verantwoorde activiteit, terwijl de levenskwaliteit van ambachtelijke mijnwerkers, hun families en gemeenschappen wordt verbeterd”. ARM werkt via de promotie van standaarden, beleid en activiteiten in directe relatie met mijnwerkers.

Verwacht wordt dat ARM ten minste één van de MTEC-locaties als een Verantwoordelijke Partij zal beheren (in afwachting van bevestiging). ARM zal verantwoordelijk zijn voor het voorzien in mijnbouwuitbreiding op basis van milieuverantwoorde methoden, evenals voor het ontwerp en de operationalisering van de MTEC inclusief de incentiveregeling, samen met andere partners. Als zodanig zal ARM ook deelnemen aan projectstructuren (Stakeholder Platform en Lokale Adviescommissie) en aan alle activiteiten met betrekking tot kennisuitwisseling in het kader van Resultaten 3 en 4. ARM zal ook een belangrijke technische partner zijn voor werkzaamheden ter bevordering van de toepassing van de Fairmined Standaard of andere standaard die relevant wordt geacht (Output 2.1) en activiteiten onder Output 3.5 met betrekking tot de vraag naar milieuverantwoord goud.

World Wildlife Fund (WWF)- Guianas

WWF richt zich op behoud van biodiversiteit. In de Guyana’s legt WWF het accent op bossen, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid.

World Wildlife Fund zal samenwerken met ARM inzake het beheer van een MTEC-locatie. WWF zal ook steun aanbieden in de vorm van cofinanciering aan dit project. WWF zal ook worden uitgenodigd om lessen te delen die zijn geleerd uit hun andere projecten met betrekking tot mijnbouw en milieu.

Conservation International (CI)- Suriname

CI wil de Surinaamse samenleving stimuleren om op verantwoorde en duurzame wijze zorg te dragen voor de natuur en de mondiale biodiversiteit. Het werk van de organisatie is gericht op het ondersteunen van het nationale beleid voor duurzame economische ontwikkeling door het ondersteunen van ruimtelijke ordening en het aantonen van de waarde van ecosysteemdiensten in Suriname.

Conservation International zal deelnemen aan de TSA-oefeningen onder Output 2.3, gericht op het aantonen van de waarde van ecosysteemdiensten, door verstrekking van gegevens, informatie en technisch advies. CI zal ook worden uitgenodigd om lessen te delen die zijn geleerd uit hun andere projecten met betrekking tot mijnbouw en milieu.

Intergovernmental Forum on Mining

De IGF is een ‘multi-state’ instelling die zich richt op het bevorderen van de dialoog ter verbetering van het beheer van hulpbronnen en de besluitvorming door regeringen. Het biedt een aantal diensten aan leden, waaronder: beoordelingen in het land zelf; capaciteitsopbouw en geïndividualiseerde technische bijstand; begeleidingsdocumenten en kennisuitwisselingsevenementen en -locaties.

De IGF heeft het mijnbouwbeleidskader ondersteund waarop dit project voortbouwt en zal met de Surinaamse overheid samenwerken om het regelgevingskader voor de sector te verbeteren wat betreft het beheer van de milieueffecten van ASGM-goudwinning.

Amazon Conservation Team (ACT) Suriname

De missie van ACT is het beschermen van het Amazone-regenwoud door de inheemse gemeenschappen in het gebied erbij te betrekken; ACT integreert, beschermt en deelt traditionele kennis en vaardigheden onder gemeenschappen. ACT heeft ervaring met het ontwikkelen van een landbeheerprogramma om bestaande bedreigingen in de regio aan te pakken en te identificeren, en door inzetten van participatieve monitoring via het Ranger-programma.

Het ACT zal technisch advies verstrekken ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van de participatieve monitoringsaspecten van het project, in het kader van Resultaat 3.1. Er zal ook een beroep worden gedaan op ACT om advies te verstrekken over de opneming van inheemse kennis en zal helpen bij lokaal overleg gedurende de identificatie van activiteiten voor alternatieve middelen van bestaan in het kader van Output 3.3.

Canadian International Resources and Development Institute (CIRDI)

Het instituut is een academische instelling die expertise biedt in het beheer van natuurlijke hulpbronnen en zich in het bijzonder richt op ontginningsindustrieën. De CIRDI wordt gefinancierd door de Canadese overheid en werkt samen met de IGF om beoordelingen en trainingen in Suriname en andere landen in de regio te ondersteunen.

Verwacht wordt dat de CIRDI gericht technisch advies, informatie en methoden zal verstrekken, evenals trainingsmateriaal ter ondersteuning van resultaat 1 over de ontwikkeling van institutionele en technische capaciteiten in verband met de ASGM-sector.

 

Partners en deelnemers

Mandaat, belangen en verantwoordelijkheid met betrekking tot dit project

Rol gedurende projectimplementatie

Traditionele autoriteiten van Nieuw Koffiekamp en Compagniekreek en hun gemeenschappen

Leiden gemeenschappen naar zelfbestuur

Traditionele autoriteiten zullen deelnemen aan Lokale Adviescommissies van de MTEC's en zullen ook dienen als steunpunt voor informatie gericht op lokale begunstigden. Ze zullen worden geraadpleegd over alle aspecten van de projectimplementatie en helpen bij het coördineren van de identificatie van lokale projectdeelnemers, en ook het monitoren van de implementatie van projectactiviteiten. Alle activiteiten die worden ondernomen en die gevolgen hebben voor of betrekking hebben op traditionele autoriteiten zijn afhankelijk van Vrije, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming (FPIC).

Wan Mama Pikin

WMP is een lokale NGO die ernaar streeft de welvaart en het welzijn van arme en kwetsbare groepen in het binnenland van Suriname te verbeteren door de implementatie van activiteiten voor duurzame ontwikkeling.

Er kan een beroep worden gedaan op de lokale NGO om te helpen bij de mobilisatie van de gemeenschap, identificatie en versterking van producentengroepen in het kader van Output 3.3, om te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van activiteiten betreffende alternatieve middelen van bestaan voor lokale gemeenschappen.

Vrouwengroep Nieuw Koffiekamp “Oema Fu Du Sani”

Bevordert gemeenschapsontwikkeling, in het bijzonder voor vrouwen in Nieuw Koffiekamp, inclusief ondersteuning van projecten die inkomsten genereren.

Er kan een beroep worden gedaan op de lokale NGO om te helpen bij de mobilisatie van de gemeenschap, identificatie en versterking van producentengroepen in het kader van Output 3.3, om te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor alternatieve middelen van bestaan voor lokale gemeenschappen, in het bijzonder voor vrouwen. Ze zullen ook helpen door kennis te verschaffen en een groter bewustzijn bij dorpelingen aan te wakkeren over de negatieve impact van goudwinning (vervuiling, gezondheidsrisico's).

Stichting ter Ontwikkeling en Opbouw Nieuw Koffiekamp

Contactpunt voor projecten betreffende gemeenschapsontwikkeling in het dorp

De stichting zal het dorp vertegenwoordigen in de Lokale Adviescommissie en deelnemen aan de bewustmakingsactiviteiten van het project, evenals aan de realisatie van alle outputs in het kader van Resultaat 3.

Gemeenschaps-commissie (Community Committee - CC) van Nieuw Koffiekamp

De commissie treedt op als bemiddelaar tussen de Nieuw Koffiekamp en IAMGOLD (de concessiehouder) in gemeenschapsgerelateerde kwesties

Er zal beroep worden gedaan op de CC voor bemiddeling en om contact onderhouden met IAMGOLD / Rosebel op lokaal niveau.

Organisatie van kleinschalige goudwinners zoals Makamboa Lingisi Mining Nv

Garanderen van een constante toegang tot mijnbouwgebieden binnen de concessie waar de aanwezigheid van goud verzekerd is; zich houden aan de overeenkomst en de belangen van ASM goudwinner vertegenwoordigen

Er zal beroep worden gedaan om de belangen van kleinschalige goudwinners in de Lokale Adviescommissies te vertegenwoordigen, voor ondersteuning van de identificatie van hoofd goudwinners en begunstigden van goudwinners, onder meer door registratie en oprichting van verenigingen; zal profiteren van training en zal de ervaringen met mijnbouwtechnieken delen en fungeren als een intermediaire organisatie voor het “rondtrekkend gedeelte” van de MTEC-trainingen.

Partners en deelnemers

Mandaat, belangen en verantwoordelijkheid met betrekking tot dit project

Rol gedurende projectimplementatie

Rosebel Gold Mines N.V. (RGM), dochteronderneming van IAMGold, multinational

Grootschalige mijnbouw onderneming

Ondersteuning door toestemming te geven voor milieuverantwoorde mijnbouwtechnieken binnen hun concessies; Ondersteuning van alternatieve middelen van bestaan voor de lokale mijnbouw en traditionele gemeenschappen; deelname aan het ontwerp van incentiveregelingen en medefinanciering ter ondersteuning van sociale en milieuactiviteiten in de gemeenschap.

Newmont Mines

Grootschalige mijnbouw onderneming

Ondersteuning van alternatieve middelen van bestaan voor de lokale mijnbouw en traditionele gemeenschappen; deelname aan het ontwerp van incentiveregelingen en medefinanciering ter ondersteuning van sociale en milieuactiviteiten in de gemeenschap.

Centrale Bank van Suriname

De Centrale Bank van Suriname is verantwoordelijk voor de uitvoering van belangrijke macro-economische beleidsmaatregelen, voor het innen van goud royalty’s en voor het afgeven van goudcertificaten aan verkopers en kopers

De CBvS zal deelnemen aan de projectactiviteiten onder output 1.2 om financiële, fiscale en andere economische incentives te ontwerpen en te onderzoeken voor een milieuverantwoord beheer van mijnbouwlocaties, evenals aan activiteiten in het kader van Output 3.5 in verband met het vergroten van de vraag naar ER-goud dat voldoet aan internationale standaarden en activiteiten gericht op goudkopers.

Partners en deelnemers

Mandaat, belangen en verantwoordelijkheid met betrekking tot dit project

Rol gedurende projectimplementatie

UNDP - Suriname

UNDP is sinds 1994 actief in Suriname en ondersteunt de Surinaamse overheid en de bevolking om nationale doelen te bereiken. De inhoudelijke focus van UNDP in Suriname is als volgt: Democratisch bestuur, Sociale Ontwikkeling en Milieu, en Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen.

UNDP zal het GEF-implementerend agentschap zijn en zal toezicht houden op alle activiteiten van het project, in samenwerking met het Project Bestuur, Projectmanagementeenheid en andere partners. UNDP zal lid worden van Project Bestuur als Senior leverancier. UNDP zal supervisie en toezicht, monitoring en evaluatie uitvoeren ter ondersteuning van alle projectresultaten, technische ondersteuning en gerichte diensten leveren ter ondersteuning van de Nationale Implementatie Modaliteit.

Het Stakeholder Platform (SP)

Het SP zal het Project Board (PB) en de PMU ondersteunen bij specifieke technische kwesties op nationaal niveau bij de implementatie van alle resultaten van het project. Het SP komt eenmaal per kwartaal  bijeen, of meer indien nodig. De samenstelling van het SP wordt als volgt voorgesteld:

Het SP zal de PB en de PMU ondersteunen met technische begeleiding, specifiek op sociaal-economische, milieu- en gendergerelateerde activiteiten bij de uitvoering van het project. De SP zal elk kwartaal bijeenkomen.

Samenstelling

De samenstelling van het SP wordt als volgt voorgesteld:

 1. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, inclusief GMD
 2. Ministerie van Volksgezondheid
 3. Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC)
 4. Ministerie van Reginoale Ontwikkeling en Sport (ROS)
 5. Ministerie van Ruimtelijke Ordeningen en Milieu (ROM)
 6. Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (NIMOS)
 7. Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)
 8. Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS) Afdeling Geologie, Afdeling Milieu, Herbarium
  1. Studierichting Geologie
  2. Studierichting Milieuwetenschappen
  3. Nationaal Herbarium Suriname
  4. Nationale zoologische collectie van Suriname/centrum voor milieu-onderzoek
 9. Suriname Standard Bureau (SSB)
 10. NGO’s, vertegenwoordigd op basis van een thematisch gebied
 11. Grootschalige mijnbouwbedrijven:
  1. Iam Gold Rosebel Gold Mines
  2. Newmont
 12. Artisanal Gold Council (AGC)
 13. Alliance for Responsible Mining (ARM)
 14. Commissie Ordening Goudsector (OGS)
 15. De Nationale Assemblée (DNA), vertegenwoordigd door een lid van de commissie van Milieu/ Mijnbouw

NGO’s per thematisch gebied

Thematisch gebied

Organisatie

Milieu

Conservation International (CI)

World Wildlife Fund (WWF)

Urban Planning

Spatial Planning Association Suriname (SPASU)

Mijnbouw

Stichting Houders Mijnbouw rechten

Associatie SSM Makamboa (Brokopondo)

Associatie SSM Paamaka

Associatie SSM Camp Mining (Brokopondo)

Inheemse en tribale volken/ gemeenschappen

Tribale gemeenschappen – KAMPOS

Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)

Organisatie van Inheemse Volken in Suriname (OIS)

Industrie

Vereniging Surinamaans Bedrijfsleven (VSB)

Suriname Business Forum (SBF)

DE KERNACTIVITEITEN VAN HET STAKEHOLDER PLATFORM

 • een forum bieden voor stakeholderconsultatie en informatie-uitwisseling;
 • mede-beoordelen van de voortgang van het EMSAGS Project & -indien relevant- adviseren over projectbijstelling;
 • kan adviseren over specifieke acties m.b.t. sociaal- economische, milieu- en gender gerelateerde projectactiviteiten;
 • Geven van technisch advies voor engagement met gemeenschappen, in het bijzonder gemeenschappen rond mijngebieden en associaties van mijnbouwers en andere stakeholders; 
 • Proactief zaken betrekking hebbende op safeguards (FPIC) in overweging nemen & adviseren over preventieve of mitigerende maatregelen;
 • mede-beoordelen van documenten ontwikkeld binnen het project;
 • ondersteunen met bevordering van de opschaling van de projectresultaten door verspreiding onder relevante personen en/of organisaties;
 • kan adviseren over communicatie- en awareness activiteiten;
 • ondersteuning geven aan het bevorderen van partnerschappen met relevante instellingen/ organisaties voor informatie-uitwisseling en grotere projectimpact; & 
 • Participeren in activiteiten m.b.t. kennis- en informatie-uitwisseling.

 

"Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM)" - EMSAGS Project
Our Partners